1200px Kindlused Narva je kaldal

Hange: "Individuaalne karjäärinõustamine projektis "Andkem noortele rohkem võimalusi!"

Narva linn, vene keel.

MTÜ Uus Sild kuulutab välja lihtsustatud korras tellitava teenuse hanke "Individuaalne karjäärinõustamine projektis "Andkem noortele rohkem võimalusi!" (Narva linn, vene keel)" ja teeb ettepaneku kõigile potentsiaalsetele pakkujatele esitada oma pakkumus. Loe lähemalt...

HANKETEADE

1.  Üldandmed

1.1.MTÜ Uus Sild (edaspidi hankija) kuulutab välja käesoleva hanke ning teeb potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus.

1.2.  Hankija nimi ja andmed:           

MTÜ Uus Sild, reg.kood 80145184, juriidiline aadress Koidula 4-15, Narva linn, tegevuse asukoht Haigla 6, 20104 Narva linn

tel: 55681585, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

1.3.Hanke eest vastutav isik: 

Vladimir Naumov, juhatuse liige, tel: 55681585, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

1.4.Hanke nimetus: 

INDIVIDUAALNE KARJÄÄRINÕUSTAMINE PROJEKTIS „ANDKEM NOORTELE ROHKEM VÕIMALUSI!“  (NARVA LINN, VENE KEEL)

1.5.Teenuse CPV kood: 

79634000-7 „Karjäärinõustamisteenused“, (CPV määruse lisa VII)

1.6.Pakkumusmenetluse liik:

Lihtsustatud korras tellitavad teenused Riigihangete seaduse §19 alusel.

Hankemenetluse reeglid on sätestatud hankedokumentides.

1.7.Rahastamisallikad:

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.1. “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” projekt nr 1.3.0102.13-0453 „Andkem noortele rohkem võimalusi!”

1.8.  Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel riigihanke kontaktisiku, Irina Gussarova poole e-posti aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

1.9.  Osaliste pakkumuste, alternatiivsete pakkumuste ja ühispakkumuste esitamine ei ole lubatud.

1.10.       Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi.

1.11.       Konfidentsiaalsus:  hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

2.  Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid, mis tuleb esitada kvalifikatsiooni hindamiseks

2.1.  Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid

2.1.1.   Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris või muus vastavas registris.

Hankija kontrollib registreeringut Äriregistri elektroonilisest andmebaasist.

Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik ei ole registrikaardile kantud juhatuse liige, mis kinnitab, et allakirjutanud isik omab volitusi pakkumusele allakirjutamiseks (HD lisa 1 vorm VII).

2.1.2.   Pakkuja ei ole pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevust ei ole peatatud ning ta ei ole muus sellesarnases seisukorras.

Pakkuja esitab HD lisas 1 toodud vormi II kohase kinnituse.

2.1.3.   Pakkuja on täitnud kõik oma kohustused riiklike maksude osas, pakkujal ei tohi olla pakkumuse ajal riiklike maksude maksuvõlga.

Hankija kontrollib maksuvõla puudumist Maksu- ja Tolliameti elektroonilisest andmebaasist.

2.2.  Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid.

2.2.1.   Pakkuja viimase 2 majandusaasta (2011,2012) netokäive peab olema vähemalt 12 000 eurot/aastas.

Pakkuja esitab HD lisa 1 vorm VI kohase kasumiaruande järgse väljavõtte oma viimase 2 majandusaasta netokäibe kohta.

2.3.  Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid.

2.3.1.   Pakkujal peab olema kogemus töötute karjäärinõustamise teostamisel: pakkuja peab olema viimase 2 (kahe) aasta jooksul (so summarselt 2011 ja 2012.a.eest) teostanud vähemalt 400 tundi töötute karjäärinõustamise tööd. Pakkuja peab olema nimetatud tööd teostanud korrektselt ja hea tava kohaselt.

Pakkuja esitab HD lisa 1 vorm V kohase teostatud töötute karjäärinõustamise tööde loetelu.

2.3.2.   Pakkujal peab olema hankelepingu täitmiseks vähemalt 1 (üks) pädev karjäärinõustaja, kellel on:

 • magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon kasvatus- ja sotsiaalteaduse erialal või psühholoogias
 • vähemalt 24-kuud karjäärinõustamise kogemust viimase 5 (viie) aasta jooksul;
 • viimasel aastal (2012) nõustanud vähemalt 200 tundi karjäärinõustamist.
 • karjäärinõustaja(te) vene keel peab olema vähemalt hea kõnes ja kirjas ja piisav vene keelt emakeelena kõnelevate töötute nõustamiseks

Kui Pakkujal on rohkem kui üks karjäärinõustaja hankelepingu täitmiseks, siis peab iga isik vastama hanke kvalifitseerimistingimustele.

Pakkuja esitab karjäärinõustaja(te) CV lisa 1 vormi IV kohaselt, samuti karjäärinõustaja(te) erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad.

2.3.3.   Pakkuja peab teostama kogu hanke ise, alltöövõtjate kasutamine ei ole lubatud.

Pakkuja esitab lisas 1 toodud vormi II kohase kinnituse.

3.   Hankedokumentide väljastamine

3.1.    Hankija väljastab HD registreeritud pakkujatele e-posti teel.

Hankedokumentide saamiseks tuleb saata vastavasisuline taotlus kontaktisikule Irina Gussarovale aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Pakkuja kinnitab HD kättesaamist e-posti aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Pakkuja soovil võib hankija väljastada hankedokumendid paberkandjal.

4.    Selgitused hankedokumentide sisu kohta

4.1. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hankija kontaktisiku, Irina Gussarova poole e-posti aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

4.2.  Hankija vastab esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, edastades kirjalikud vastused e-posti teel.

4.3.  Hankija ei vastuta e-posti side toimimise eest.

5.   Pakkumuse vormistamine ja esitamine

5.1.  Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema nummerdatud ja kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused ja vahelekirjutused pakkumuse dokumentides ei ole lubatud.

5.2.  Pakkumus tuleb esitada kinnises pakendis 1 (ühes) originaaleksemplaris ning rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest.

5.3.   Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed:

 • hankija nimi;
 • hankija aadress;
 • riigihanke nimetus;
 • pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed);
 • “PAKKUMUS”

5.4.  Hankija ei vastuta pakendi nõuetekohaselt täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

5.5.   Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:

HD lisa 1 kohane pakkumus, sealhulgas:

1)     sisukord;

2)     informatsioon pakkuja kohta;

3)     lisa 1 vormi II kohane riigihanke pakkuja kinnitus;

4)     lisa 1 vormi III kohane hinnapakkumus;

5)     HD punktis 2 nimetatud dokumendid nende nimetamise järjekorras;

6)     HD Lisa 3 kohane „Individuaalne karjäärinõustamise läbiviimise kirjeldus“

7)     muu informatsioon

5.6.   Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil MTÜ Uus Sild, Haigla 6 (III korrus), 20104 Narva linn, hiljemalt 30.07.2013, kell 10:00; kohaletoomisel esitada juhataja ruumi.

5.7.   Pakkumuse kättesaamisel väljastab hankija pakkujale tema soovil kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles on märgitud hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning pakkumuse esitanud pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus.

5.8.   Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.

5.9.   Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa arvatud vääramatu jõu toime võimaluse.

5.10. Osaliste pakkumuste esitamine ei ole lubatud.

5.11. Ühispakkumuste esitamine ei ole lubatud.

5.12. Pakkumuse alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

6.   Pakkumuste avamine

6.1.  Pakkumuste avamise koht ja aeg: MTÜ Uus Sild, Haigla 6 (III korrus),  20104 Narva linn, juhataja ruumis 30.07.2013.a.,  kell 10:05.

6.2.  Pakkujal või tema esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esindaja peab olema võimeline tõendama esindusõigust. Pakkumuste avamisel osalejate nimed kantakse pakkumuste avamise protokolli.

6.3.  Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust hankedokumentides nõutud loetelule. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse kõigile pakkujatele.

6.4.  Pakkumusi, mis on avatud enne HD punktis 9.6 nimetatud tähtaega (avamisjälgedega pakkumused) ja pakkumusi, mis on tagasi võetud, ei võeta arvesse ning nende kohta tehakse protokolli vastav märge.

7.   Pakkumuste võrdlemine ja hindamine

7.1.  Hankija sõlmib hankelepingu majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel.

7.2.  Hankija võrdleb ja hindab osade lõikes kõiki kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud. Pakkumuste võrdlemisel ja hindamisel arvestatakse ainult hankedokumentide punktis 14.3 sätestatud pakkumuste hindamise kriteeriume.

7.3.  Hankija hindab ja võrdleb pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud, väärtuspunktide meetodil. Pakkumusele kõikide kriteeriumite eest antud punktid liidetakse ning edukaks tunnistatakse liitmise tulemusel enim punkte saanud pakkumus (so majanduslik soodsaim pakkumus). Pakkumuse hindamise kriteeriumid on järgmised:

7.3.1.     pakkumuse maksumus (käibemaksuga): maksimaalselt 50 punkti. Punktide arvutamine toimub alljärgnevalt:

 • madalaima maksumusega pakkumus (käibemaksuga) – maksimaalselt 50 punkti.  Pakkumusele, milles on madalaim maksumus, antakse 50 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit:

madalaima maksumusega pakkumuse maksumus jagatud võrreldava pakkumuse maksumusega ning korrutatakse 50-ga. Saadud tulemus ümardatakse kuni kahe komakohani.

7.3.2.     Karjäärinõustaja(te) erialane töökogemus (psühholoogina või karjäärinõustajana) – maksimaalselt 50 punkti. Punktide arvutamine toimub alljärgnevalt:

 • Karjäärinõustaja(te) erialane töökogemus arvutakse kuudes (arvesse võetakse erialane töökogemus kas karjäärinõustaja või psühholooginõustajana)
 • Karjäärinõustaja(te) erialane töökogemus saadakse CV-st (HD lisa 1 vorm IV).
 • Karjäärinõustaja(te) töökogemuse puhul arvestatakse järjestikulist töökogemust. Samaaegselt erinevate tööandjate juures töötatud aeg loetakse üheks tööajaks.
 • Kui pakkumuses on esitatud kaks või rohkem karjäärinõustajat osalemine, siis erialane töökogemus arvestatakse artmeetilise keskmisena (st kõikide isikute erialased töökogemused /kuudes/ summeeritakse ja saadud summa jagatakse isikute arvuga)
 • Karjäärinõustaja kõige suurema erialase töökogemusega pakkumus (kahe või enam isiku puhul suurema aritmeetilise keskmise erialase töökogemusega pakkumus) saab 50 punkti. Iga järgneva pakkumuse erialase töökogemuse punktid saadakse: pakkumuse töökogemus (kuudes)/kõige suurema töökogemusega pakkumuse töökogemus(kuudes)*50. Saadud tulemus ümardatakse kuni kahe komakohani.

7.3.3.   Pakkumuse punktid kokku saadakse: pakkumuse maksumuse punktid + töökogemuse punktid. Maksimaalselt on võimalik pakkujal saada 100 punkti.

7.4.  Kui kaks või enam pakkumust on võrdse punktide arvuga, siis edukaks tunnistatakse madalama maksumusega pakkumus.

©2018 MTÜ Uus Sild. All Rights Reserved.

Search