1200px Kindlused Narva je kaldal

Hange: "Psühholoogiline grupinõustamine projektis „Andkem noortele rohkem võimalusi!“

MTÜ Uus Sild kuulutab välja lihtsustatud korras tellitava teenuse hanke "Psühholoogiline grupinõustamine projektis „Andkem noortele rohkem võimalusi!“ (Narva linn, vene keel)" ning teeb kõigile potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus. Loe lähemalt... 

1.  Üldandmed

1.1.MTÜ Uus Sild (edaspidi hankija) kuulutab välja käesoleva hanke ning teeb potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus.

1.2.  Hankija nimi ja andmed:           

MTÜ Uus Sild, reg.kood 80145184, juriidiline aadress Koidula 4-15, Narva linn, tegevuse asukoht Haigla 6, 20104 Narva linn

tel: 55681585, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

1.3.Hanke eest vastutav isik:

Irina Gussarova, projektijuht, tel: 56270250, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

1.4.Hanke nimetus:

PSÜHHOLOOGILINE  GRUPINÕUSTAMINE  PROJEKTIS „ANDKEM NOORTELE ROHKEM VÕIMALUSI!“  (NARVA LINN, VENE KEEL)

1.5.Teenuse CPV kood:

85312320-8 „Nõustamiseteenused“, (CPV määruse lisa VII)

1.6.Pakkumusmenetluse liik:

Lihtsustatud korras tellitavad teenused Riigihangete seaduse §19 alusel. Hankemenetluse reeglid on sätestatud hankedokumentides.

1.7.Rahastamisallikad:

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.1. “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” projekt nr 1.3.0102.13-0453 „Andkem noortele rohkem võimalusi!”

1.8. Hankedokumendid (edaspidi HD) on:

 • Käesolevad HD koos kõikide lisadega;
 • Kõik enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkujale saadetud dokumendid, millega on muudetud või selgitatud HD nõudeid.

HD osad täiendavad üksteist ja moodustavad tervikliku aluse pakkumuse koostamiseks. Ükskõik millises dokumendis märgitud nõue on pakkujale siduv.

1.9. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel riigihanke kontaktisiku, Irina Gussarova poole e-posti aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

1.10. Osaliste pakkumuste, alternatiivsete pakkumuste ja ühispakkumuste esitamine ei ole lubatud.

1.11. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi.

1.12. Konfidentsiaalsus:  hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

2.   Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid, mis tuleb esitada kvalifikatsiooni hindamiseks

2.1.  Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid

2.1.1.  Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris või muus vastavas registris.

Hankija kontrollib registreeringut Äriregistri elektroonilisest andmebaasist.

Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik ei ole registrikaardile kantud juhatuse liige, mis kinnitab, et allakirjutanud isik omab volitusi pakkumusele allakirjutamiseks (HD lisa 1 vorm VII).

2.1.2.  kkuja ei ole pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevust ei ole peatatud ning ta ei ole muus sellesarnases seisukorras.

Pakkuja esitab HD lisas 1 toodud vormi II kohase kinnituse.

2.1.3.  Pakkuja on täitnud kõik oma kohustused riiklike maksude osas, pakkujal ei tohi olla pakkumuse ajal riiklike maksude maksuvõlga.

Hankija kontrollib maksuvõla puudumist Maksu- ja Tolliameti elektroonilisest andmebaasist.

2.2.  Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid.

2.2.1.  Pakkujal peab olema hankelepingu täitmiseks vähemalt 1 (üks) pädev psühholoog-nõustaja, kellel on:

 • kõrgharidus psühholoogias;
 • vähemalt 24 kuud individuaalse psühholoogilise nõustamise, sealhulgas töötute psühholoogilise nõustamise kogemust viimase 5 /viie/ aasta jooksul;
 • grupinõustamise kogemus (vähemalt 5 /viie/ grupi grupinõustamise läbiviimine) viimase 5 /viie/ aasta jooksul;
 • psühholoogi-nõustaja(te) vene keel peab olema vähemalt hea kõnes ja kirjas ja piisav vene keelt emakeelena kõnelevate töötute nõustamiseks.

Kui Pakkujal on rohkem kui üks psühholoog-nõustaja hankelepingu täitmiseks, siis peab iga isik vastama hanke kvalifitseerimistingimustele.

Pakkuja esitab psühholoog-nõustaja(te) CV lisa 1 vormi IV kohaselt, samuti psühholoog-nõustaja(te) erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad.

2.2.2.  Pakkuja peab teostama kogu hanke ise, alltöövõtjate kasutamine ei ole lubatud. Pakkuja esitab lisas 1 toodud vormi II kohase kinnituse.

3.   Hankedokumentide väljastamine

3.1. Hankija väljastab HD registreeritud pakkujatele e-posti teel. Pakkuja kinnitab HD kättesaamist e-posti aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Pakkuja soovil võib hankija väljastada hankedokumendid paberkandjal.

4.  Selgitused hankedokumentide sisu kohta

4.1. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hankija kontaktisiku, Irina Gussarova poole e-posti aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

4.2.  Hankija vastab esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, edastades kirjalikud vastused e-posti teel.

4.3.  Hankija ei vastuta e-posti side toimimise eest.

5.   Pakkumuse vormistamine ja esitamine

5.1.  Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema nummerdatud ja kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused ja vahelekirjutused pakkumuse dokumentides ei ole lubatud.

5.2.  Pakkumus tuleb esitada kinnises pakendis 1 (ühes) originaaleksemplaris ning rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest.

5.3.   Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed:

 • hankija nimi;
 • hankija aadress;
 • riigihanke nimetus;
 • pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed);
 • “PAKKUMUS”

5.4.  Hankija ei vastuta pakendi nõuetekohaselt täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

5.5.  Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:

HD lisa 1 kohane pakkumus, sealhulgas:

1)     sisukord;

2)     informatsioon pakkuja kohta;

3)     lisa 1 vormi II kohane riigihanke pakkuja kinnitus;

4)     lisa 1 vormi III kohane hinnapakkumus;

5)     HD punktis 2 nimetatud dokumendid nende nimetamise järjekorras;

6)     HD Lisa 3 kohane „Psühholoogilise grupinõustamise läbiviimise kirjeldus“

7)     muu informatsioon

5.6.  Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil MTÜ Uus Sild, Haigla 6 (III korrus), 20104 Narva linn, hiljemalt 29.08.2013, kell 10:00; kohaletoomisel esitada juhtumikorraldaja ruumi.

5.7.  Pakkumuse kättesaamisel väljastab hankija pakkujale tema soovil kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles on märgitud hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning pakkumuse esitanud pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus.

5.8.  Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.

5.9.  Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa arvatud vääramatu jõu toime võimaluse.

5.10.  Osaliste pakkumuste esitamine ei ole lubatud.

5.11.  Ühispakkumuste esitamine ei ole lubatud.

5.12.  Pakkumuse alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

6.    Pakkumuste avamine

6.1. Pakkumuste avamise koht ja aeg: MTÜ Uus Sild, Haigla 6 (III korrus),  20104 Narva linn, juhtumikorraldaja ruumis 29.08.2013.a.,  kell 10:05.

6.2.  Pakkujal või tema esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esindaja peab olema võimeline tõendama esindusõigust. Pakkumuste avamisel osalejate nimed kantakse pakkumuste avamise protokolli.

6.3. Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust hankedokumentides nõutud loetelule. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse kõigile pakkujatele.

6.4. Pakkumusi, mis on avatud enne HD punktis 9.6 nimetatud tähtaega (avamisjälgedega pakkumused) ja pakkumusi, mis on tagasi võetud, ei võeta arvesse ning nende kohta tehakse protokolli vastav märge.

7.   Pakkumuste võrdlemine ja hindamine

7.1.  Hankija sõlmib hankelepingu majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel.

7.2.  Hankija võrdleb ja hindab osade lõikes kõiki kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud. Pakkumuste võrdlemisel ja hindamisel arvestatakse ainult hankedokumentide punktis 14.3 sätestatud pakkumuste hindamise kriteeriume.

7.3.  Hankija hindab ja võrdleb pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud, väärtuspunktide meetodil. Pakkumusele kõikide kriteeriumite eest antud punktid liidetakse ning edukaks tunnistatakse liitmise tulemusel enim punkte saanud pakkumus (so majanduslik soodsaim pakkumus). Pakkumuse hindamise kriteeriumid on järgmised:

7.3.1.  pakkumuse maksumus (käibemaksuga): maksimaalselt 50 punkti. Punktide arvutamine toimub alljärgnevalt:

 • Pakkumusele, milles on madalaim maksumus, antakse 50 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit:

madalaima maksumusega pakkumuse maksumus jagatud võrreldava pakkumuse maksumusega ning korrutatakse 50-ga. Saadud tulemus ümardatakse kuni kahe komakohani.

7.3.2.  Psühholoogi-nõustaja(te) erialane töökogemus (psühholoogina): maksimaalselt 50 punkti. Punktide arvutamine toimub alljärgnevalt:

 • psühholoogi-nõustaja(te) erialane töökogemus arvutakse kuudes;
 • psühholoogi-nõustaja(te) erialane töökogemus saadakse CV-st (HD lisa 1 vorm IV);
 • psühholoogi-nõustaja(te) töökogemuse puhul arvestatakse järjestikulist töökogemust. Samaaegselt erinevate tööandjate juures töötatud aeg loetakse üheks tööajaks;
 • kui pakkumuses on esitatud kaks või rohkem psühholoog-nõustaja osalemine, siis erialane töökogemus arvutakse artmeetilise keskmisena (st kõikide isikute erialane töökogemused /kuudes/ summeeritakse ja saadud summa jagatakse isikute arvuga)
 • psühholoogi-nõustaja kõige suurema erialase töökogemusega pakkumus (kahe või enam isiku puhul suurema aritmeetilise keskmise erialase töökogemusega pakkumus) saab 50 punkti. Iga järgneva pakkumuse erialase töökogemuse punktid saadakse: pakkumuse töökogemus (kuudes)/kõige suurema erialase töökogemusega pakkumuse töökogemus (kuudes)*50. Saadud tulemus ümardatakse kuni kahe komakohani.

7.3.3.   Pakkumuse punktid kokku saadakse: pakkumuse maksumuse punktid + töökogemuse punktid.

7.4.  Kui kaks või enam pakkumust on võrdse punktide arvuga, siis edukaks tunnistatakse madalama maksumusega pakkumus.

©2018 MTÜ Uus Sild. All Rights Reserved.

Search