1200px Kindlused Narva je kaldal

Hange „Küünetehniku koolitus Narvas“

MTÜ Uus Sild kuulutab välja lihtsustatud korras tellitava teenuse hanke „Küünetehniku koolitus Narvas“ ning teeb kõigile potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus. Loe lähemalt...

HANKETEADE

1.    Üldandmed

1.1.MTÜ Uus Sild (edaspidi hankija) kuulutab välja käesoleva hanke ning teeb potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus.

1.2.  Hankija nimi ja andmed:            

MTÜ Uus Sild, reg.kood 80145184, juriidiline aadress Koidula 4-15, Narva linn, tegevuse asukoht Haigla 6, 20104 Narva linn

tel: 55681585, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

1.3.Hanke eest vastutav isik:

Vladimir Naumov, juhatuse liige, tel: 55681585, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

1.4.Hanke nimetus:

Küünetehniku koolitus Narvas, 

1.5.Teenuse CPV kood:

80400000-8 Täiskasvanukoolitus ja muud koolitusteenused (CPV määruse lisa VII)

1.6.Pakkumusmenetluse liik:

Lihtsustatud korras tellitavad teenused Riigihangete seaduse §19 alusel. Hankemenetluse reeglid on sätestatud hankedokumentides.

1.7.Rahastamisallikad:

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.1. “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” projekt nr 1.3.0102.13-0453 „Andkem noortele rohkem võimalusi!”

1.8.  Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel riigihanke kontaktisiku, Irina Gussarova poole e-posti aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

1.9.  Osaliste pakkumuste, alternatiivsete pakkumuste ja ühispakkumuste esitamine ei ole lubatud.

1.10.   Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi.

1.11.   Konfidentsiaalsus:  hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

2.  Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid, mis tuleb esitada kvalifikatsiooni hindamiseks

2.1.  Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid

2.1.1.   Pakkuja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevust ei ole peatatud ning ta ei ole muus sellesarnases seisukorras. Pakkuja peab olema maksejõuline. Pakkuja esitab lisas 1 toodud vormi II kohase kinnituse.

2.1.2.  Pakkuja on täitnud kõik oma kohustused riiklike maksude osas, pakkujal ei tohi olla pakkumuse ajal riiklike maksude maksuvõlga. Hankija kontrollib maksuvõla puudumist Maksu- ja Tolliameti elektroonilisest andmebaasist.

2.1.3.    Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris või muus vastavas registris. Pakkuja esitab äriregistri või muu vastava registri registrikaardi koopia või väljatrüki. Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi  pakkumusele allakirjutamiseks (lisa 1 vorm VII).

2.2.  Pakkuja majandusliku ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid.

2.2.1.  Pakkuja viimase kolme aasta (so 2012-2014.aa) netokäive (või tulu sihtasutuse ja mittetulundusühingu puhul) peab olema vähemalt 24 000 eur/aastas.

Pakkuja esitab majandusaruande järgse väljavõtte oma viimase kolme majandusaasta netokäibe (või tulu) kohta, mis on kinnitatud juhatuse liikme allkirjaga, lisa 1 vormi V kohaselt.

2.3.  Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid.

2.3.1.  Pakkujal peab olema Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud kehtiv täiskasvanute koolitusasutuse koolitusluba või õppeaine akrediteering, mis võimaldab hanke tingimustel küünetehniku koolitust läbi viia.

Pakkujal peab olema kehtiv koolitusluba vähemalt kuni 30.06.2015.

Pakkuja esitab kehtiva koolitusloa või Haridus- ja Teadusministri koolitusloa andmise käskkirja koopia ning koolitusloa taotlemisel Haridus- ja Teadusministeeriumile esitatud koolitusteemade loetelu koos õppetundidega teemade lõikes (õppekava, millele on koolitusluba/akkrediteering välja antud).

2.3.2.  Pakkujal peab olema eelnev koolituse korraldamise kogemus Küünetehniku- ja/või maniküüri-pediküüri erialal. Viimase kolme aasta jooksul (so 2012-2014.aa) korraldas pakkuja vähemalt 2 (kaks) Küünetehniku- ja/või maniküüri-pediküüri eriala koolitust, millest igaüks on kestnud vähemalt 320 akadeemilist tundi.

Pakkuja esitab teostatud tööde loetelu lisa 1. Vormi VI kohaselt.

Hankijal on õigus nõuda pakkujalt koolituse toimumist tõendavate dokumentide esitamist.

2.3.3.   Pakkujal peab olema hankelepingu täitmiseks vähemalt 1 (üks) pädev spetsialist (küünetehniku eriala lektor), kellel on:

1)   Omandatud keskharidus ja on läbitud maniküürija ja/või küünetehniku erialane koolitus (sh kahe kunstküünetehnoloogia valdamine /akrüül, geel/) või on omandatud küünetehniku kutseõpe keskhariduse baasil.

Pakkuja esitab pädeva spetsialisti diplomi(de)/tunnistus(t)e koopia(d).

2)    Vähemalt 3- aastane järjepidev töökogemus küünetehnikuna.

3)   Küünetehniku- ja/või maniküüri/pediküüri koolituse läbiviimise kogemus ja kes on viimasel kolmel aastal (so 2012-2014.aa) õpetanud antud erialal vähemalt kaks (2) koolitust, millest igaüks on kestnud vähemalt 320 akadeemilist tundi.

Hankijal on õigus nõuda pakkujalt koolituse toimumist tõendavate dokumentide esitamist.

4)   Kelle vene keele oskus vastab B2 keeleoskuse tasemele vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemile või kelle emakeel on vene keelt.

Lektori vastavuse tõendamiseks punktide 2-4 nõuetele esitab pakkuja pädeva spetsialisti CV lisa 1 vormi IV kohaselt.

2.3.4.   Kui pakkuja esitab rohkem kui ühe lektori CV, siis kõik lektorid peavad vastama hanke kvalifitseerimise tingimustele.

Pakkuja peab pakkumuse koostamisel arvestama, et lektoreid peale pakkumuse esitamist ega hankelepingu sõlmimist juurde lisada ei saa. Lektoreid saab vaid vahetada peale hankelepingu sõlmimist hankelepingus sätestatud tingimustel ja korras. Uus lektor peab vastama hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimistingimustele.

2.3.5.  Kõik koolitust läbiviivad lektorid peavad olema andnud pakkujale nõusoleku pakkumuse edukaks osutumisel osalema hankelepingu täitmisel.

Pakkuja esitab lektorite poolt omakäeliselt allkirjastatud nõustumuse osalema hankelepingu täitmisel. Nõustumus esitatakse hankedokumentide lisa 1 vormi IV kohaselt  (CV vormis olev omakäeliselt allkirjastatud nõustumus).

2.3.6.  Pakkuja peab teostama kogu hanke ise, alltöövõtjate kasutamine ei ole lubatud.

Pakkuja esitab lisas 1 toodud vormi II kohase kinnituse.

3.   Hankedokumentide väljastamine

3.1.  Hankija väljastab HD registreeritud pakkujatele e-posti teel.

Hankedokumentide saamiseks tuleb saata vastavasisuline taotlus kontaktisikule Irina Gussarovale aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Pakkuja kinnitab HD kättesaamist e-posti aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Pakkuja soovil võib hankija väljastada hankedokumendid paberkandjal.

4.   Selgitused hankedokumentide sisu kohta

4.1. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hankija kontaktisiku, Irina Gussarova poole e-posti aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

4.2.   Hankija vastab esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, edastades kirjalikud vastused e-posti teel.

4.3.    Hankija ei vastuta e-posti side toimimise eest.

5.   Pakkumuse vormistamine ja esitamine

5.1. Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema nummerdatud ja kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused ja vahelekirjutused pakkumuse dokumentides ei ole lubatud.

5.2.  Pakkumus tuleb esitada kinnises pakendis 1 (ühes)eksemplaris (originaal) ning rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest.

5.3.  Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed:

  • hankija nimi;
  • hankija aadress;
  • riigihanke nimetus;
  • pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed);
  • “PAKKUMUS”

5.4.  Hankija ei vastuta pakendi nõuetekohaselt täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

5.5.  Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:

  • HD lisa 1 vormi I kohane pakkumus, sealhulgas;

1)      sisukord

2)      informatsioon pakkuja kohta;

3)      lisa 1 vormi II kohane riigihanke pakkuja kinnitus;

4)      lisa 1 vormi III kohane hinnapakkumus;

5)      HD punktis 2 muud nimetatud dokumendid nende nimetamise järjekorras;

  • koolituse õppekava (tehnilise kirjelduse järgi);
  • muu informatsioon.

5.6.  Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil MTÜ Uus Sild, Haigla 6, III.korrus, 20104 Narva linn, hiljemalt 23.02.2015, kell 10:00; kohaletoomisel esitada juhataja ruumi.

5.7.  Pakkumuse kättesaamisel väljastab hankija pakkujale tema soovil kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles on märgitud hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning pakkumuse esitanud pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus.

5.8.   Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.

5.9.   Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa arvatud vääramatu jõu toime võimaluse.

5.10.  Osaliste pakkumuste esitamine ei ole lubatud.

5.11.  Ühispakkumuste esitamine ei ole lubatud.

5.12.  Pakkumuse alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

6.   Pakkumuste avamine

6.1.  Pakkumuste avamise koht ja aeg: MTÜ Uus Sild, Haigla 6,  20104 Narva linn, juhataja ruumis 23.02.2015, kell 10:10.

6.2.  Pakkujal või tema esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esindaja peab olema võimeline tõendama esindusõigust. Pakkumuste avamisel osalejate nimed kantakse pakkumuste avamise protokolli.

6.3. Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust hankedokumentides nõutud loetelule. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse kõigile pakkujatele.

6.4. Pakkumusi, mis on avatud enne HD punktis 10.6 nimetatud tähtaega (avamisjälgedega pakkumused) ja pakkumusi, mis on tagasi võetud, ei võeta arvesse ning nende kohta tehakse protokolli vastav märge.

7.   Pakkumuste võrdlemine ja hindamine

7.1. Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud. Edukaks tunnistatakse majanduslikult soodsaim pakkumus p.15.2 toodud kriteeriumite kohaselt.

7.2. Hankija võrdleb ja hindab pakkumusi alljärgnevate kriteeriumite kohaselt: pakkumuse maksumus (käibemaksuga) kuni 70 punkti, spetsialisti (lektori) erialane töökogemus (küünetehnikuna) kuudes kuni 30 punkti; maksimaalselt kokku 100 punkti.

7.3. Punktide arvutamine toimub alljärgnevalt:

-  Pakkumuse maksumuse punktide arvutamine: madalaima maksumusega pakkumus saab 70 punkti. Iga järgneva pakkumuse maksumuse punktid saadakse: madalaim maksumus/pakkumuse maksumus*70.

-   Spetsialisti(de) töökogemuse punktide arvutamine: kuni 30 punkti, sh                  

36-47 kuud                                                      10 punkti

48-59 kuud                                                      20 punkti

60 ja enam kuud                                              30 punkti

-  Kui pakkumuses on toodud mitu spetsialisti CV, siis pakkujate hindamisel ja võrdlemisel arvestatakse spetsialistide töökogemust nende aritmeetilise keskmisena.

-  Isiku samaaegselt erinevate tööandjate juures töötatud aeg loetakse üheks tööajaks.

-  Pakkumuse punktid kokku saadakse: pakkumuse hinna punktid + spetsialistide kogemuse punktid.

7.4.  Kui kaks või enam pakkumust on võrdse punktide arvuga, siis tunnistatakse edukaks madalama maksumusega pakkumus.

©2018 MTÜ Uus Sild. All Rights Reserved.

Search