1200px Kindlused Narva je kaldal

Õppekava: "Aednik"

sadovnik

1. Õppekava nimetus: Aednik

2. Õppekava koostamise alus: Kutsestandardite Nooremaednik, tase 3 ja Aednik, tase 4 alusel.

3. Eesmärk ja õppeväljundid
Eesmärk: õppija on valmis sisenema tööturule aianduse valdkonnas ja asuma tööle aednikuna või alustama oma äri.
Õpiväljundid: Aedniku koolituse lõpunu:
 • õppija omandab nii teoorias kui ka praktikas aednikuna tööks vajalikud teadmised ja  oskused;
 • õppija tunneb aianduse valdkonda;
 • õppija oskab iseseisvalt rakendada oma erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates  töösituatsioonides;

4. Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused

Sihtgrupp: Õpingutele on oodatud inimesed, kes soovivad töötada aednikuna. Õppe alustamise tingimused: Põhiharidus.

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 200 õppetundi, millest 120 tundi auditoorset tööd, 80 tundi praktikat töökeskonnas.
Õppekeskkond: Õpe toimub statsionaarses ja mittestatsionaarses õppevormis. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud õppemiseks vajalikud vahendid. Isiklikud töövahendid soetab õppija ise.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid 

Mooduli nimetus, Õppe ülesehitus ja maht

Õppeväljundid

Õppemeetodid

1.Töökeskkonnaohutuse alused

Auditoorne töö 20 tundi

Praktika 10 tundi

 - töökeskkond: üldnõuded, töökoht, töövahend;

- tööohutuse ja töötervishoiu tagamise meetmed;

- tööandja ja töötaja kohustused ja õigused;

- õnnetusoht ja käitumine ohuolukorras;

- esmaabi: tüüptraumad, põhilised esmaabivõtte, esmaabi vahendid töökohal;

- keskkond ja säästev areng: keskkonnastrateegia ja säästva arengu põhimõtted;

- jäätmemajandus: jäätmete teke ja liigitus. Ohtlikud jäätmed. Jäätmetekke vähendamine. Jäätmehooldus ja esmane käitlus.


Loeng ja praktikum

2. Aianduse alused

Auditoorne töö 40 tundi

Praktika 20 tundi

- Taimekasvatus:

- Taimemorfoloogia:

- Eesti taimkonnad: niidu-, metsa-, soo-, luite-, liiviku-, vee-, kalju-, kultuur-, ruderaaltaimkond ja nendesse kuuluvad dekoratiivsed taimeliigid.

- Puittaimed: puittaimede eluvormid: puud, põõsad, liaanid, kääbuspõõsad, poolpõõsad;

- igi- ja suvehaljad puittaimed ja nende perekonnad;

- puittaimede kasvukohanõuded, külma- ja talvekindluse, eluea pikkus, kasvukõrgus, haabitus, õitsemise ajad ja nende paljundamine.

- Rohttaimed: suvikud ja nende kasvunõuded;

- püsikud sh eostaimed, sibul-, mugul- ja mugulsibultaimed, kõrrelised ja veetaimed ning nende kasvunõuded;

- katmikkultuurid ja nende kasvunõuded ning paljundamine;

- toataimed ja nende kasvunõuded ning paljundamine.

- Juurviljad: kasvunõuded

- Mahepõllumajanduslik taimekasvatus


Loeng ja praktikum

3. Aiatöömasinate kasutamine ja hooldamine

Auditoorne töö 30 tundi

Praktika 30 tundi

Aiatöömasinad:

aianduses kasutatavate masinate (väiketraktorid, murutraktorid ja -raiderid, muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid, puhurid) ja nende lisaseadmete ehitus, töötamise põhimõtted ning hooldamine. Tööohutuse nõuded.


Loeng ja praktikum

4. Haljasalade hooldamine

Auditoorne töö 30 tundi

Praktika 20 tundi

Haljasalade hooldamise tehnoloogia. Tööohutus haljasalade hooldamisel.

Haljasalade hooldamisel kasutatavate tööriistade kasutamine ja hooldamine. Murude ja

istutusalade (kiviktaimla, turbaaed jm) sh hekkide hooldamine. Külmaõrnade taimede katmine talveks. Varjutamine. Teekatete hooldamine.

- Keskkonnahoid haljasalade hooldamisel. Orgaaniliste jäätmete lubatud

käitlemisviisid. Hooldustöödel tekkivate jääkide (jääkõlid, kemikaalid, plasttaara,

puhastusvahendid) käitlemise viisid. Veekaitse haljasalade hooldamisel. Märgistused. Töötaja

keskkonnaalane vastutus.


Loeng ja praktikum

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud õppekava õpivaljundid ja sooritanud lõpetamiseks vajaliku lõpueksami, mis koosneb teoreetilisest osast (test) ja praktilisest ülesandest (situatsioonülesande lahendamine).

8. Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. Koolitaja kvalifikatsioon

Jelena Uljanenok: kõrgharidus (keemik - tehnoloog); täiskasvanute koolitaja/ andragoog VI (kutsetunnistus). Jelena töötab MTÜ-s Uus Sild alates 2009.a tugiisiku ja koolitajana. Jelenal on pikaajaline aiandusvaldkonnas töötamise kogemus.

Hind 2500.- eur*

*hind kehtib gruppidele  1-4 inimest

©2018 MTÜ Uus Sild. All Rights Reserved.

Search